Pályázatok

Nyertes pályázatok

Pályázat a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. „Inkubátor Program 2017” filmgyártási támogatására

A Filmalap az INKUBÁTOR PROGRAMOT azzal a céllal hozta létre, hogy első egész estés (min. 70 perces) filmként olyan kis költségvetésű játék-, animációs vagy dokumentumfilmek készüljenek, melyek lehetőséget teremtenek a fiatal rendezők innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. (továbbiakban: Filmalap) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben és a Támogatási Szabályzatában foglalt pályázati elvekkel összhangban egyedi pályázatot írhat ki, a Támogatási Szabályzattól eltérő feltételekkel. Jelen pályázati kiírás az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek filmgyártására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A módosításokkal egységes szerkezetben.

I. A pályázók

1.1. A pályázók az INKUBÁTOR PROGRAM nyertes projektjeinek létrehozására az 1.2 pont szerint alapított projekttársaságok lehetnek, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Filmirodájának a Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásába vételéről hozott jogerős határozatával rendelkeznek. Dokumentumfilmek esetében a pályázó nem köteles projekttársaság létrehozatalára, játékfilmek és animációs filmek esetében a pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásról szóló döntésében különös méltánylást érdemlő esetben mentesítheti a pályázót a projekttársaság létrehozatalának kötelezettsége alól.

1.2 A projekttársaság alapítói a következő személyek lehetnek:

 • a pályázó rendező,
 • a filmalkotás producere(i),
 • a producer többségi tulajdonban álló gazdasági társasága

1.3 Amennyiben a projekttársaságban más személyek is alapítók, a fenti személyeknek a projekttársaságban együttesen legalább többségi tulajdonrésszel kell rendelkezniük.

1.4 Egy producer, illetve a producer közvetlen vagy közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaság kizárólag egy nyertes projekthez kapcsolódó projekttársaságban vehet részt. 

II. A pályázat benyújtása 

Legkésőbb 2018. szeptember 15. napjáig folyamatosan (online adatlap benyújtása), a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolás és méltányossági kérelem benyújtására nincs lehetőség.

III. A pályázat benyújtásának módja

3.1 A pályázat benyújtásakor a pályázó online adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles, amely a Filmalap honlapján elérhető.

3.2 Az adatlapot a pályázó az online regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetiben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Filmalap székhelyén (1145 Budapest Róna utca 174 N. épület) személyesen vagy meghatalmazott útján (előre egyeztetett időpontban) benyújtani. A pályázat benyújtásának időpontja az online dokumentáció leadásának időpontja.

3.3 A pályázati adatlapot és mellékleteit egy eredeti példányban – minden oldalon cégszerű aláírással ellátva –, és egy elektronikus formában (CD, DVD, stb.) kell magyar nyelven benyújtani.

IV. A támogatás összege, a filmgyártás költségvetése 

4.1  A filmgyártás támogatási összege:

 • játékfilm elkészítésére 62.000.000,- Ft,
 • dokumentumfilm elkészítésére 22.000.000,- Ft,
 • animációs film elkészítésére 82.000.000,-Ft. 

4.2 A Filmalap a támogatási szerződésben az egyes támogatási részletek kifizetésének ütemezését a filmalkotás egyedi sajátosságaihoz igazodva, valamennyi körülmény figyelembevételével állapítja meg.

4.3  A költségvetésnek tartalmaznia kell az alábbi marketing költségeket, a teljes költségvetés 2%-áig, de legfeljebb 2.000.000,- Ft összegben:

 • előzetes vágása
 • produkciós fotós költsége
 • produkciós sajtós (PR szakember)
 • werkfilm 

4.4 A produkció gyártási költségvetésének tartalmaznia kell a produkció keretében létrejövő valamennyi szellemi alkotás (különösen zeneművek, színészi teljesítmény, szomszédos jogok stb.) területi és időbeli korlátozás nélküli, valamennyi médiában történő, harmadik személy részére átruházható, és tovább engedélyezhető felhasználásának ellenértékét és fedezetét.

4.5 A költségvetés kidolgozásánál és a finanszírozás összeállításánál a pályázók kötelesek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közvetett támogatást figyelembe venni.

4.6 A kedvezményezettnek lehetősége van koprodukciós partner bevonására legkésőbb az első forgatási napig (animációs film esetén az animatic elkészítéséig). A koprodukciós hozzájárulások együttes értéke, közvetett támogatás nélkül, filmalkotásonként nem haladhatja meg a következő összegeket: 

 • játékfilm esetén: 12 millió forint
 • dokumentumfilm esetén: 5 millió forint
 • animáció esetén 20 millió forint

4.7 Amennyiben a koprodukciós hozzájárulás(ok) értéke meghaladja a 4.6 pontban megjelölt összegeket, a pályázat a továbbiakban a Filmalap általános pályázati szabályai szerint kerül elbírálásra. Ebben az esetben az Inkubátor Program által nyújtott alábbi kedvezmények nem érvényesülnek:

 • projekttársaság alapítása alóli mentesség (1.1 pont)
 • mentesség az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőr díjának megfizetése alól (6.3 pont)

A koprodukciós hozzájárulások támogatási szerződés megkötését követően történő bevonása esetén a kedvezményezett módosított költségvetéssel és finanszírozási tervvel, valamint a vonatkozó koprodukciós szerződések benyújtásával kérelmezi a támogatási szerződés módosítását a Filmszakmai Döntőbizottságtól.

V. Döntés a támogatásról 

5.1 A Filmalap a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtását követően, a beérkezés sorrendjében, soron kívül hozza meg, a legközelebbi döntőbizottsági ülésen.

5.2 A Filmalap a döntésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót.

VI. A támogatási szerződés 

6.1 A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a forgatókönyv fejlesztésének a befejezését a forgatókönyv fejlesztési igazgató igazolja.

6.2 A támogatási szerződést a Filmalap a pályázókkal (projekttársasággal) a döntés kihirdetését követő 30 napon belül köti meg. Ha a támogatási szerződés megkötésére a fenti határidőben, a kedvezményezett mulasztásából kifolyólag nem kerül sor, és a kedvezményezett mulasztása a Filmalap megítélése szerint méltányolható okból származik, a Filmalap a szerződéskötésre megállapított határidőt 30 nappal meghosszabbíthatja.

6.3 A támogatottak mentesülnek az adminisztrációs díj és a filmszakmai és pénzügyi ellenőr díjának megfizetése alól.

6.4  A támogatottak kötelesek legkésőbb a támogatás folyósításáig produkciós biztosítási szerződést kötni a támogatott produkció vonatkozásában, amelynek társbiztosítottja a Filmalap. Ennek hiányában a támogatás nem folyósítható. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza.

Ez a feltétel teljesítettnek minősül akkor is, ha a támogatottak legalább az első támogatási részlet folyósításának időpontját meghaladó időtartamra érvényes visszavonhatatlan biztosítási ajánlattal rendelkeznek, és az abban meghatározott díjat az első támogatási részletből teljesítik. 

VII. Filmgyártási szakasz 

7.1 A Filmalap marketing szakemberei konzultációt tartanak az alkotók részvételével a film marketing koncepciójának elkészítéséről a filmalkotás gyártása során. A konzultációkon való részvétel kötelező.

7.2 A támogatási szerződés az elfogadott forgatókönyvvel kapcsolatos esetleges további módosítások befejezését követően, de legkésőbb a megkötésétől számított negyedik hónap utolsó napján lép hatályba. A forgatókönyv további fejlesztésének befejezését a forgatókönyv fejlesztési igazgató igazolja. 

7.3 A filmalkotás első vágott változata bemutatásának határideje a filmforgatás utolsó napjától számított 4 hónap, a végleges változat bemutatásának határideje az első vágott változat bemutatásától számított 8 hónap (animációs filmek esetében a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap). Ezen kötelezettségek alól a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázót a filmgyártási támogatásról szóló döntésben, az érintett filmalkotás gyártásának körülményeire tekintettel mentesítheti. 

7.4 A filmalkotás nemzetközi terjesztésére (world sales tevékenységre) a Filmalap jogosult, amelyről a Filmalap és a támogatottak külön megállapodást kötnek. A filmalkotás magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződés – legkésőbb a filmalkotás mozi bemutatóját megelőző 90. napig - a Filmalap, a támogatottak és a forgalmazó közötti háromoldalú szerződésként jön létre.

VIII. Elszámolás, ellenőrzés, a pályázat lezárása 

8.1 A támogatási összeg elszámolása a mindenkori adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelően, magyar forintban történik.

8.2  A támogatott a Filmalap által meghatározott könyvelési program felhasználásával köteles könyvelését és pénzügyi elszámolását vezetni. A támogatott a szerződés teljesítéséről a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani. A pénzügyi elszámolást a Filmalap részéről a pénzügyi ellenőr ellenőrzi.  

8.3 A támogatási szerződés teljesítését szakmai szempontból a filmszakmai ellenőr ellenőrzi. A filmszakmai ellenőr feladata a támogatott cél megvalósulásának ellenőrzése. 

8.4 A pénzügyi beszámoló elfogadását követően a Filmalap értékeli a pályázatot, ezen belül a támogatási cél megvalósítását, a támogatási összeg felhasználásának megalapozottságát a Produkciós Igazgató ellenőrzi és fogadja el, elfogadása esetén a Filmszakmai Döntőbizottság a pályázatot lezárja.

IX. Egyéb rendelkezések 

A Filmalap Inkubátor Program keretében benyújtott pályázatokra, valamint azok alapján nyújtott támogatásra jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Filmalap Támogatási Szabályzata és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók.

 

Mellékletek

I. A pályázat mellékletei  

 1. online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése (elérhető a Filmalap honlapjáról), amelyet a pályázónak alá kell írnia;
 2. a pályázó vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek, képviselőjének közjegyző által készített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolata (amennyiben a forgatókönyv-fejlesztési szakaszban nem került benyújtásra vagy az adatokban változás következett be);
 3. komplex pályázati nyilatkozat (a Filmalap honlapjáról egyben letölthető);
 4. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről (filmirodai regisztrációról) hozott jogerős határozat másolata (amennyiben forgatókönyv-fejlesztési szakaszban nem került benyújtásra vagy az adatokban változás következett be);
 5. a mozgóképszakmai hatóságnak a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata (amennyiben az a gyártás-előkészítő szakaszban nem került benyújtásra);
 6. gyártási költségvetési terv (Movie Magic formátumban) és finanszírozási terv és az azt alátámasztó dokumentumok (támogatási előszerződések vagy támogatói nyilatkozatok, önrész igazolása);
 7. megvalósítási ütemterv;
 8. vezető munkatársak és főszereplők listája;
 9. rendezővel, illetve producerrel kötött legalább előszerződés;
 10. rendezői koncepció;
 11. produceri koncepció;

II. A támogatási szerződés mellékletei

 1. amennyiben a Támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV és a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolások” (Budapesten az iparűzési adó esetében a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
 2. komplex szerződéskötési nyilatkozat a projekttársaságra vonatkozóan,
 3. Támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése)
 4. felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben Filmalap közvetlenül folyósítja a nyújtott támogatást
 5. a fejlesztésben részt vevő valamennyi szerzővel kötött végleges szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot vagy előszerződést tartalmazott,
 6. amennyiben a forgatókönyv-fejlesztési pályázatot nem a projekttársaság nyújtotta be, a projekttársaság és a forgatókönyv-fejlesztési támogatás kedvezményezettje közötti szerződés, amely rendelkezik a megfilmesítési jogok rendelkezésre bocsátásáról a projekttársaság részére;
 7. a filmelőállító, a producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek) és a rendező aláírásával ellátott filmgyártás-előkészítési költségvetés (Movie Magic formátumban), valamint finanszírozási terv;
 8. producer által aláírt ütemterv;

Budapest, 2018. április 20.

A honlap zavartalan működése érdekében cookie-kat (sütiket) használunk.RENDBEN